زنجیره امید

لیست انتظار کودکان زنجیره امید

دیانا

نوع بیماری: ترمیمی
هزینه مورد نیاز: 5190000

توضیحات:

دیانا مبتلا به بیماری ترمیمی است و توسط پزشک داوطلب مؤسسه خیریه زنجیره امید در بیمارستان امیراعلم تحت عمل جراحی قرار گرفت. هزینه جراحی 5/190/000 ریال است که هنوز پرداخت نشده است.

می خواهم کمک کنم

اسماعیل

نوع بیماری: ارتوپدی
هزینه مورد نیاز: 30000000

توضیحات:

اسماعیل مبتلا به بیماری ارتوپدی است و تاکنون جهت انجام مراحل درمانی 3 نوبت توسط پزشک داوطلب مؤسسه خیریه زنجیره امید در بیمارستان مرکز طبی کودکان تحت عمل جراحی قرار گرفته و ترخیص شده. هزینه 3 نوبت جراحی انجام شده 30/000/000 ریال بوده  اما هنوز پرداخت نشده است.

می خواهم کمک کنم

محمد

نوع بیماری: ارتوپدی
هزینه مورد نیاز: 5000000

توضیحات:

محمد مبتلا به بیماری ارتوپدی است و تاکنون جهت انجام مراحل درمانی 2 نوبت توسط پزشکان داوطلب مؤسسه خیریه زنجیره امید در بیمارستان مرکز طبی کودکان تحت عمل جراحی قرار گرفته و ترخیص شده. هزینه 2 نوبت جراحی های انجام شده 5/000/000 ریال بوده  اما هنوز پرداخت نشده است.

می خواهم کمک کنم

محمد

نوع بیماری: ارتوپدی
هزینه مورد نیاز: 43600000

توضیحات:

محمد که از بیماری ارتوپدی رنج می برد، تاکنون جهت انجام مراحل درمانی 4 نوبت توسط پزشکان داوطلب مؤسسه خیریه زنجیره امید در بیمارستان مرکز طبی کودکان تحت عمل جراحی قرار گرفته و ترخیص شده. هزینه 4 نوبت جراحی های انجام شده 43/600/000 ریال بوده  اما هنوز پرداخت نشده است.

می خواهم کمک کنم

ام البنین

نوع بیماری: قلب
هزینه مورد نیاز: 195600000

توضیحات:

ام البنین مبتلا به بیماری قلبی است و توسط پزشک داوطلب مؤسسه خیریه زنجیره امید در بیمارستان مرکز طبی کودکان تحت عمل جراحی قرار گرفته و ترخیص شده. هزینه جراحی انجام شده 195/600/000 ریال بوده  اما هنوز پرداخت نشده است.

می خواهم کمک کنم

علیرضا

نوع بیماری: ارتوپدی
هزینه مورد نیاز: 53700000

توضیحات:

علیرضا مبتلا به بیماری ارتوپدی است و  توسط پزشک داوطلب مؤسسه خیریه زنجیره امید در بیمارستان شریعتی تحت عمل جراحی قرار گرفته و ترخیص شده. هزینه جراحی انجام شده 53/700/000 ریال بوده  اما هنوز پرداخت نشده است.

می خواهم کمک کنم

محدثه

نوع بیماری: ترمیمی
هزینه مورد نیاز: 2700000

توضیحات:

محدثه از بیماری ترمیمی رنج می برد و توسط پزشک داوطلب مؤسسه خیریه زنجیره امید در بیمارستان امیراعلم تحت عمل جراحی قرار گرفت و ترخیص شده. هزینه جراحی 2/700/000 ریال بوده  اما هنوز پرداخت نشده است.

می خواهم کمک کنم

زینب

نوع بیماری: ارتوپدی
هزینه مورد نیاز: 78700000

توضیحات:

زینب مبتلا به بیماری ارتوپدی است و جهت انجام مراحل درمانی 2 نوبت توسط پزشکان داوطلب مؤسسه خیریه زنجیره امید در بیمارستان مرکز طبی کودکان تحت عمل جراحی قرار گرفته و ترخیص شده. هزینه 2 نوبت جراحی های انجام شده 78/700/000 ریال بوده  اما هنوز پرداخت نشده است.

می خواهم کمک کنم

هانیه

نوع بیماری: ارتوپدی
هزینه مورد نیاز: 8800000

توضیحات:

هانیه به بیماری ارتوپدی مبتلاست و توسط پزشک داوطلب مؤسسه خیریه زنجیره امید در بیمارستان مرکز طبی کودکان تحت عمل جراحی قرار گرفته و ترخیص شده. هزینه جراحی انجام شده 8/800/000 ریال بوده  اما هنوز پرداخت نشده است.

می خواهم کمک کنم

فاطمه

نوع بیماری: ارتوپدی
هزینه مورد نیاز: 52200000

توضیحات:

فاطمه که از بیماری ارتوپدی رنج می برد، توسط پزشک داوطلب مؤسسه خیریه زنجیره امید در بیمارستان مرکز طبی کودکان تحت عمل جراحی قرار گرفته و ترخیص شده. هزینه جراحی انجام شده 52/200/000 ریال بوده اما هنوز پرداخت نشده است.

می خواهم کمک کنم

معصومه

نوع بیماری: ترمیمی
هزینه مورد نیاز: 5700000

توضیحات:

معصومه مبتلا به بیماری ترمیمی است و توسط پزشک داوطلب مؤسسه خیریه زنجیره امید در بیمارستان امیراعلم تحت عمل جراحی قرار گرفته و ترخیص شده. هزینه جراحی انجام شده 5/700/000 ریال بوده  اما هنوز پرداخت نشده است.

می خواهم کمک کنم

اصغر

نوع بیماری: قلب
هزینه مورد نیاز: 155200000

توضیحات:

اصغر که از بیماری قلبی رنج می برد، توسط پزشک داوطلب مؤسسه خیریه زنجیره امید در بیمارستان مرکز طبی کودکان تحت عمل جراحی قرار گرفته و ترخیص شده. هزینه جراحی انجام شده 155/200/000 ریال بوده اما هنوز پرداخت نشده است.

می خواهم کمک کنم

عزیز

نوع بیماری: قلب
هزینه مورد نیاز: 53500000

توضیحات:

عزیز مبتلا به بیماری قلبی است و توسط پزشک داوطلب مؤسسه خیریه زنجیره امید در بیمارستان مرکز طبی کودکان تحت عمل جراحی قرار گرفته و ترخیص شده. هزینه جراحی انجام شده 53/500/000 ریال بوده  اما هنوز پرداخت نشده است.

می خواهم کمک کنم

تازه ترین اخبار