زنجیره امید

با
اینستاگرام
زنجیره امید
همراه باشید

گزارش عملکرد زنجیره امید سال 1396

زنجیره امید بطور سالانه گزارش عملکرد خود را که شامل مجموعه فعالیت های بخش های مختلف می باشد در قالب یک دفترچه در اختیار عموم قرار می دهد . این دفترچه شامل  بخش مددکاری ، مالی ، قلک ، اسپانسرها و روابط عمومی می باشد