زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

کلینیک فوق تخصصی ترمیمی در تعطیلات عید سعید فطر

توسط دکتر فتحی و سلیم بناسر

تاریخ: 1396/4/17

کلینیک فوق تخصصی ترمیمی در تعطیلات عید سعید فطر

توسط دکتر حمید رضا فتحی فوق تخصص جراحی ترمیمی اطفال و دکتر سلیم بناسور فوق تخصص جراحی پلاستیک از کشور فرانسه
به گزارش روابط عمومی خیریه زنجیره امید، طبق روال سال های قبل یکی از کلینیک های فوق تخصصی موسسه یعنی کلینیک ترمیمی توسط دکتر حمیدرضا فتحی  فوق تخصص جراحی پلاستیک،ترمیمی و زیبایی اطفال روز سه شنبه ششم خرداد ماه  1396 در خانه اطفال موسسه زنجیره امید برگزار شد. در این کلینیک تخصصی که برای بیماران با مشکلات ترمیمی برگزار شد، 32 بیمار از سراسر کشور برای معاینه در ساختمان مرکزی حضور پیدا کرده و توسط ایشان مورد معاینه قرار گرفتند.
دکتر حمیدرضا فتحی دانشیار  و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، جراح فوق تخصص تزمیمی اطفال  از پزشکان داوطلب زتجیره امید می باشند که همواره در کلینیک های ترمیمی زنجیره امید حضور فعال و تاثیر گذاری داشته اند.
از این میان، تعداد 10 بیمار به علت شرایط خاص بیماری شان، برای جراحی آماده شدند تا این جراحی ها توسط دکتر حمیدرضا فتحی و یکی از پزشکان مطرح داوطلب موسسه، دکتر سلیم بناسر فوق تخصص جراحی ترمیمی از کشور فرانسه، در سه بیمارستان مرکز طبی کودکان، نورافشار و امیراعلم طی روز های آینده با موفقیت انجام گیرد. 
دکتر سلیم بناسر فوق تخصص جراحی پلاستیک  در فرانسه  و یکی از پزشکان داوطلب خیریه زنجیره امید است که مهمترین و حساس ترین عمل ها را با موفقیت در طول کلینیک های برگزار شده، انجام داده است.
طی 10 سال قبل از زمان تاسیس زنجیره امید، 49 کلینیک ترمیمی برگزار شده است که در آن 999 بیمار توسط پزشکان فوق تخصص ترمیمی ایران و فرانسه ویزیت شده و از بین آنها بالغ بر 100 جراحی که همگی موفق بوده اند، صورت پذیرفته است. 
تمامی هزینه این جراحی ها توسط خیرین تامین و با مشارکت با ارزش و داوطلبانه پزشکان همکار ایرانی و فرانسوی صورت گرفته است.
برخی از بیماران دارای سوختگی شدید بودند که جراحی آنها چند مرحله ای خواهد بود.
بعضی از بیماران مشکل شکاف کام دارند که بعد از جراحی مراحل ارتودنسی آنها شروع می شود که ممکن است برای چند سال طی فرانید درمانی توسط کادر پزشکی زنجیره امید قرار گیرند تا به بهبودی کامل برسند.
اﮔﺮﭼﻪ درﻣﺎﻧﻬﺎي ﺷﮑﺎف ﮐﺎم و ﻟﺐ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي مختلف انجام می شود  ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ درﻣﺎﻧﯽ واﺣﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از درﻣﺎن مطلوب نمی باشد.
از این رو ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ زﻧﺠﯿﺮه اﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاح ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ، ﻣﺸﺎور ژﻧﺘﯿﮏ، ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ ﻗﻠﺐ اﻃﻔﺎل، ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎن، ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺳﻨﺞ، ﺟﺮاح ﮔﻮش وﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ، ارﺗﻮدﻧﺘﯿﺴﺖ و ﭘﺮوﺗﺰﯾﺴﺖ و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎي ﯾﮏ روﻧﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب درﻣﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮدي ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻣﻔﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎع زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 
به عنوان مثال یکی از بیمارانی قدیمی که در زنجیره امید تحت عمل جراحی قرار گرفت، مریم  15 ساله است که دارای مشکل شکاف کام  است. به گفته پزشکان مریم هنوز  4 مرحله جراحی دیگر نیاز دارد و در 18 سالگی نیز یک عضو دیگر او یعنی بینی اش نیز باید جراحی شود.
بعضی از بیماران هم مشکل دفورمیتی سر و صورت داشتند که یک نمونه از بیماران جراحی بسیار پیچیده ای دارد که بواسطه حساس بودن جراحی توسط کادر فوق تخصصی زنجیره امید جراحی خواهد شد و با سابقه جراحی های موفق این چنینی در زنجیره امید، جراحی نتیجه بخشی خواهیم داشت.
زمان برگزاری و گزارش کلینیک های بعدی زنجیره در سه رشته جراحی های قلب، ارتوپدی و ترمیمی توسط تیم پزشکی ایران و فرانسه، از طریق کانال تلگرام و وب سایت زنجیره امید به اطلاع خواهد رسید.


نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار

خاكسپارى دکتر مزدا در اورتافا انجام شد

امروز مراسم خاكسپارى پروفسور كيوان مزدا در آرامگا...

مطالعه خبر

یادداشت مدیرعامل زنجیره امید در پی در گذشت پرفسور کیوان مزدا

يازدهم مهرماه نود و هفت روز بسیار غیر قابل باور ...

مطالعه خبر